Klimaatactie - Duurzaamheidsrapport Greenyard - greenyard.group
Klimaatverandering en verkleining van de voetafdruk
Hoewel groenten en fruit gemiddeld een lage CO2-voetafdruk hebben in vergelijking met andere levensmiddelencategorieën, opereert onze sector nog steeds buiten de grenzen van de planeet. Toch streven we ernaar om onze broeikasgasemissies in de volledige voedselwaardeketen te verminderen. Als geen ander bedrijf zijn wij rechtstreeks getuige van de gevolgen van de klimaatverandering op de velden van onze telers, met frequentere droogteperioden en extremer weer.

Klimaatactie

tomaten

Onze aanpak

Wij rapporteren jaarlijks de CO2-voetafdruk van ons bedrijf door onze totale Scope 1-, Scope 2- en Scope 3-broeikasgasemissies te berekenen. Wij rapporteren jaarlijks de CO2-voetafdruk van ons bedrijf door onze totale Scope 1-, Scope 2- en Scope 3-broeikasgasemissies te berekenen. Zo kunnen wij onze werkelijke prestaties beter sturen en opvolgen.

Onze voetafdruk op het gebied van Scope 1- en Scope 2-emissies omvat onze eigen activiteiten (bestaande uit de fabrieken van Greenyard, maar exclusief de co-packers), onze eigen opslag (bestaande uit de distributiecentra van Greenyard, exclusief de opslag van derden) en onze eigen logistiek (bestaande uit de wagenparken van Greenyard en inclusief onze bedrijfswagens). Scope 3-emissies omvatten de groenten en fruit die we inkopen, logistiek van derden, verpakkingen, afval en zakenvluchten. De gegevens worden berekend en gerapporteerd in overeenstemming met het GHG-protocol.

De Groep maakt zijn klimaatgerelateerde risico's en impact bekend onder de voorwaarden van het CDP (2021 score B-), en zorgt zo voor consistentie in de informatie die aan belanghebbenden wordt verstrekt in overeenstemming met de aanbevelingen van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Greenyard valt onder het toepassingsgebied van de Taxonomieverordening van de EU (EU 2020/852). Als zodanig en volgens de Taxonomy Disclosure Delegated Act van (EU 2021/2178) moet zij in BJ 21/22 het aandeel bekendmaken van haar activiteiten dat al dan niet in aanmerking komt voor de eerste twee bijlagen van de Climate Delegated Act (EU 2021/2139; bijlage I over de beperking van de klimaatverandering en bijlage II over de aanpassing aan de klimaatverandering). Wij hebben een screening uitgevoerd met een gespecialiseerde adviespartner. De belangrijkste inkomstengenererende activiteiten van Greenyards bestaan uit de groothandel in en distributie van verse groenten en fruit en de productie van diepgevroren en bereide groenten en fruit, die in geen van de bijlagen bij de gedelegeerde klimaatverordening worden vermeld. De conclusie van de beoordeling was dan ook dat het aandeel van de in aanmerking komende omzet niet materieel was (<1%). Verdere berekeningen in termen van CAPEX en OPEX werden in dit stadium niet relevant geacht.

scope 1-2

Onze voortgang

Greenyard heeft zich ertoe verbonden de Scope 1-en 2-broeikasgasemissies tegen eind 2025 met 50% te verminderen ten opzichte van de uitgangssituatie in 2020. Dit jaar zijn onze Scope 1- en 2-emissies met 6,5% gedaald op een like-for-like basis. De vooruitgang ligt in de lijn der verwachtingen en is te danken aan de overschakeling op hernieuwbare en koolstofarme energiebronnen en aan de voortdurende investeringen in energie-efficiëntie. De afstoting van Greenyard Prepared Nederland veroorzaakte een aanzienlijke vermindering van het energieverbruik en van de broeikasgasemissies. Dit is buiten de bovengenoemde trend gehouden.

Greenyard heeft zich aangesloten bij het Science Based Targets-initiatief (SBTi) en heeft voor haar Scope 1-, 2- en 3-emissies streefcijfers voor de vermindering van broeikasgasemissies ingediend die in overeenstemming zijn met de beperking van de wereldwijde temperatuurstijging tot 1,5 °C. Deze doelstellingen zijn in april 2022 door SBTi gevalideerd (certificaat GREN-BEL-001-OFF). Greenyard verbindt zich ertoe de Scope 1-en 2-broeikasgasemissies tegen eind 2030 met 70% te verminderen ten opzichte van de uitgangssituatie in 2020. De Groep erkent haar verantwoordelijkheid om ook de vermindering van broeikasgasemissies buiten haar directe invloed te ondersteunen. Daarom verbindt Greenyard zich er ook toe dat 70% van haar leveranciers (naar bestedingen die aangekochte goederen en diensten, upstream en downstream transport en distributie omvatten) tegen eind 2026 wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen hebben. Op dit moment heeft 10% van onze leveranciers wetenschappelijk onderbouwde doelen gesteld.

Greenyard heeft besloten om op zijn kernmarkten waar elektrische laadfaciliteiten beschikbaar zijn (Nederland, België, het VK, Frankrijk, Oostenrijk en Duitsland) over te gaan op een volledig elektrisch autobeleid. Elke nieuwe leaseauto die wij bestellen wordt een elektrische auto en op alle kernlocaties worden laadfaciliteiten geïnstalleerd. Op die manier wordt ons volledige leasepark in de komende jaren volledig elektrisch. Wij hebben ook een interne koolstofprijs van 100 euro per ton CO2 ingevoerd, die in businesscases kan worden opgenomen en die duurzamere alternatieven helpt te bevorderen.

In lijn met de aanbevelingen van de TCFD heeft Greenyard een kwantitatieve scenario-analyse uitgevoerd op een van zijn toeleveringsketens. De oeleveringsketen voor druiven werd als casestudy aangewezen, gezien de wereldwijde voetafdruk van de toelevering en de productieregio's die doorgaans in droge gebieden liggen met een goede beschikbaarheid van water. Veranderende temperaturen en neerslagpatronen zouden de productiviteit zowel op korte als op lange termijn kunnen beïnvloeden. Twintig productielocaties werden geanalyseerd tegen de achtergrond van de rcp45- en rcp85-scenario's, zowel voor 2030 als voor 2050. De conclusies geven extra inhoud aan de inzichten van onze eigen deskundigen en helpen de inkoopteams voor de middellange en de lange termijn. Verdere casestudies worden overwogen voor groenten en fruit die voor verwerking zijn bestemd.

scope 1, 2 & 3

Toekomstplannen

Onze ambities op lange termijn zijn duidelijk, en wij hebben plannen om die ambities te verwezenlijken in ons duurzaamheidstraject, dat vorig jaar werd gepubliceerd. In het komende boekjaar starten we ook met de vertaling van de langetermijnplannen naar een jaarplanning per divisie, op entiteitsniveau. Verdere overgangen naar hernieuwbare en koolstofarme energie zijn vastgelegd waarbij wij actief zoeken naar projecten om ter plaatse hernieuwbare energieproductie te realiseren. Elders helpen inspanningen op het gebied van alternatieve brandstoffen en studies naar alternatieve stoomopwekking om de reductiedoelstelling van 70% tegen 2030 te bereiken. Dit jaar was 11% van ons elektriciteitsverbruik afkomstig van hernieuwbare bronnen.

Een belangrijke mijlpaal voor het nieuwe boekjaar wordt het houden van een enquête onder onze top-400 leveranciers om te weten te komen waar zij staan op het gebied van klimaatactie en hen te stimuleren wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen aan te nemen. Wij gaan workshops organiseren over de top-10 productgroepen met onze interne strategische inkoopteams om verdere actieplannen te ontwikkelen wat betreft de vermindering van onze Scope 3-emissies. Daarnaast streven wij ook naar een verdere verbetering van de rapportage over onze Scope 3-emissies. Greenyard neemt het voortouw met haar handelsverenigingen om regels voor de milieuvoetafdrukcategorie voor de groente- en fruitsector te ontwikkelen.

Nul afval
Waterbeheer
Werken aan een lagere watervoetafdruk.
Duurzame verpakkingen
Onze verpakkingen recycleerbaar maken.
Verantwoord inkopen
Duurzaamheid
Greenyard streeft ernaar om haar groente en fruit op een duurzame manier in te kopen, met respect voor de natuur en met een eerlijke opbrengst voor de telers. Onze pagina's over duurzaamheid laten duidelijk ons uiteindelijke doel zien om het leven te verbeteren.