Verantwoord inkopen - duurzaamheidsverslag Greenyard - greenyard.group
Verantwoord inkopen
Greenyard verwacht van al haar werknemers dat zij zich houden aan de richtlijnen van de interne gedragscode. Eerbiediging van de mensenrechten en het milieu zijn een belangrijk aspect van deze gedragscode. Greenyard richt zich actief op sociale normen, verantwoordelijkheid, transparantie en traceerbaarheid, in nauwe samenwerking met telers en leveranciers. In het afgelopen jaar heeft Greenyard ook een nieuwe gedragscode voor leveranciers uitgebracht. Bovendien hebben onze klanten vaak specifieke eisen inzake certificeringen die zij van onze telers eisen, een punt waarmee wij rekening hebben gehouden bij het opstellen van de gedragscode voor leveranciers. Hiermee nemen we expliciet onze verantwoordelijkheid voor onze toeleveringsketens en de sociale en ecologische kwesties die daaruit kunnen voortvloeien.

Klimaatactie

tomaten

Onze aanpak

In ons duurzaamheidstraject hebben wij een nieuwe doelstelling voor verantwoord inkopen geïntroduceerd door landen met een gemiddeld risico op te nemen in onze ambitie voor gecertificeerde telers. Greenyard betrekt jaarlijks wereldwijd meer dan 2,6 miljoen ton groenten en fruit. 47% van onze volumes is afkomstig uit landen met een hoog of gemiddeld risico (Amfori BSCI-classificatie), wat voornamelijk toe te schrijven is aan de overzeese volumes van de Fresh-divisie.

We willen enkel zakendoen met leveranciers die de naleving van de internationale en nationale arbeidswetgeving kunnen garanderen. Wij leggen extra nadruk op risicogebieden waar wij explicieter certificeringen verwachten. Wij vragen onze leveranciers om sociale naleving te garanderen met behulp van beoordelingsinstrumenten en certificeringsregelingen ( bijv. GRASP, Rainforest Alliance, SA8000).

 

Onze voortgang

Greenyard heeft de duidelijke ambitie om in 2025 100% van zijn telersbasis in regio's met een hoog en gemiddeld risico gecertificeerd te krijgen voor sociale naleving. Vorig jaar hebben we deze doelstelling aangescherpt door ook landen met een middelhoog risico in deze KPI op te nemen. Op dit moment is zo’n 77% van onze telers in deze regio’s gecertificeerd. De Fair Trade-volumes vertegenwoordigen wat onze klanten van onze inkoop eisen. Deze maken ongeveer 4% van de volumes van Greenyard Fresh uit en zijn in lijn met de markt.

scope 1-2

Voortbouwend op het succes van de eerste termijn van het Sustainability Initiative Fruit and Vegetables (SIFAV) heeft Greenyard haar betrokkenheid vergroot toen de partners hun nieuwe gezamelijke duurzaamheidsstrategie voor 2025 lanceerden. Naast sociale naleving hebben alle partners zich ertoe verbonden om de ecologische voetafdruk (CO2-voetafdruk, voedselverspilling en watergebruik) van prioritaire producten tegen 2025 te verminderen. Tegelijkertijd worden de eerste stappen gezet om de lonen en inkomens voor boeren te verbeteren en een daadkrachtig due diligence-beleid in de toeleveringsketen in te voeren. Tijdens het verslagjaar is overeenstemming bereikt over de mand met normen, alsook over de lijst van risicolanden.

Een overzicht van de lopende activiteiten op het gebied van leveranciersbetrokkenheid in overzeese gebieden (Afrika, Zuid-Amerika) werd in het duurzaamheidsverslag van vorig jaar onder de aandacht gebracht.

Toekomstplannen

Wij hebben een nieuwe uitgebreide doelstelling ingevoerd voor 2021 en brengen momenteel al onze telers in de toegevoegde regio's met een gemiddeld risico in kaart. Vooruitlopend op de ontwikkelingen in de regelgeving op het gebied van due diligence heeft Greenyard een gedragscode voor leveranciers op groepsniveau ontwikkeld, waarin onze verwachtingen ten aanzien van leveranciers op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur worden uiteengezet. Wij zijn actief bezig met het herzien en formaliseren van ons due diligence-beleid ter voorbereiding op het Duitse Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) en de toekomstige EU-richtlijn inzake due diligence op het gebied van duurzaamheid bij bedrijven. In het kader van SIFAV zijn een risicobeoordelingsmethode en een online instrument ontwikkeld voor de groenten- en fruitsector, die 18 risicodomeinen bestrijken. Wij zijn begonnen het instrument geleidelijk in te voeren om al onze productstromen te beoordelen en er prioriteiten aan te geven, te beginnen met de entiteiten die aan de Duitse markt leveren.

Nul afval
Waterbeheer
Werken aan een lagere watervoetafdruk.
Duurzame verpakkingen
Onze verpakkingen recycleerbaar maken.
Klimaatactie
Duurzaamheid
Greenyard streeft ernaar om haar groente en fruit op een duurzame manier in te kopen, met respect voor de natuur en met een eerlijke opbrengst voor de telers. Onze pagina's over duurzaamheid laten duidelijk ons uiteindelijke doel zien om het leven te verbeteren.