Waterbeheer - Duurzaamheidsrapport Greenyard - greenyard.group
Waterbeheer
We gebruiken een aanzienlijke hoeveelheid water in onze productieprocessen bij Greenyard Prepared en Frozen om onze producten te wassen, te verwerken en te conserveren. Binnen onze Fresh-divisie gebruiken we water voor het wassen van versgesneden groenten en salades die wij in onze kant-en-klaarproducten gebruiken.

De beschikbaarheid van zoet water is ook van vitaal belang voor de teelt van groenten en fruit, zoals blijkt uit de ernstige droogteperiodes in heel Europa deze zomer. Wij zijn ons bewust van de waarde van zoet water van goede kwaliteit en streven ernaar het verbruik ervan te verminderen en de risico's te beperken op alle mogelijke manieren, niet alleen in onze eigen activiteiten, maar in de hele waardeketen.

Drinkwater, een schaarse hulpbron

“Tot nu toe zijn wij er altijd in geslaagd de drinkwatervoorziening veilig te stellen,”, aldus Hans Goossens, CEO van De Watergroep, het grootste waterbedrijf in Vlaanderen. “Er stroomt nog elke dag water uit de kraan. De laatste jaren worden wij echter geconfronteerd met periodes van grote droogte waarbij de grenzen van onze stuwmeren in beeld kwamen. Als wij nu niet ingrijpen, zullen wij vroeg of laat in de problemen komen.”

“Het is duidelijk dat wij manieren moeten vinden om ons drinkwater klimaatbestendig te maken. Een deel van de oplossing komt zeker van de 3,2 miljoen inwoners die wij bedienen. Maar we kijken ook naar de sector die zelfvoorzienender moet worden in het waterverbruik. Wij stimuleren hen om de kringloop te sluiten door het water dat zij nodig hebben in hun productieprocessen zo veel mogelijk te zuiveren en te hergebruiken. Het gevoel van urgentie is er, en de technologie ook. Als hoofdleverancier van water aan de Greenyard Frozen-fabriek in Westrozebeke onderhouden wij contact met hen om te zien wat er mogelijk is op deze productielocatie, waar zij water gebruiken om de groenten te wassen, te bereiden en te conserveren.”

Onze aanpak

Binnen onze activiteiten richten wij ons voortdurend op de optimalisering van het watergebruik en de mogelijkheden om water te hergebruiken. Wij streven er actief naar waterhergebruikprojecten te realiseren op locaties met een aanzienlijk waterverbruik.

Wij streven ernaar de waterintensiteit met ongeveer 2% per jaar te verlagen. We meten het waterverbruik en de waterafvoer op al onze locaties. Op locaties waar het waterverbruik aanzienlijk is, meten wij dit dagelijks. Voortdurende controle zorgt ervoor dat de kwaliteit van het afvalwater altijd in overeenstemming is met de normen van de lokale voorschriften en vergunningen.

waterverbruik
gewassen wortelen

Greenyard bekijkt regelmatig de watergerelateerde risico's voor al onze verwerkingslocaties, met behulp van de Water Risk Filter van het Wereld Natuur Fonds (WWF). Ongeveer 3% van de wateronttrekkingen door Greenyard zijn afkomstig uit gebieden met waterstress (WWF Water Risk Filter, waterschaarstescore van >3). Het gaat om één locatie die voor 90% afhankelijk is van gemeentelijk (drink)water en voor 10% van grondwater. Andere locaties bevinden zich in gebieden met weinig waterstress.

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor het waarborgen van duurzaam watergebruik in onze hele toeleveringsketen. Ondanks dat 34% van de door Greenyard ingekochte volumes afkomstig is uit landen met waterstress (WWF Water Risk Filter, waterschaarstescore van >3), kan dit voor sommige producten over het algemeen de beste milieukeuze zijn, aangezien droge gebieden ook bijdragen aan een lager gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. We streven ernaar telers te ondersteunen om efficiënter te werken en helpen waar nodig met de certificering.

Greenyard maakt zijn watergerelateerde risico's en impact gedetailleerd bekend onder de voorwaarden van CDP (waterzekerheid) en kreeg de score B in 2021.

Onze voortgang

Dit jaar heeft Greenyard 4,16 miljoen m³ water verbruikt in haar eigen activiteiten, een like-for-like stijging met 1,6% als gevolg van productiestijgingen in de divisies Frozen en Prepared. De waterintensiteit voor verwerkte producten is licht gestegen als gevolg van veranderingen in de productmix. Wij streven naar een verdere vermindering van de waterintensiteit in onze verwerkingsvestigingen met 10% tegen 2025 door voortgezette investeringen in waterefficiëntie en meer hergebruik van water. De lichte stijging als gevolg van een andere productmix toonde aan dat wij ons in een fase bevinden waarin al het laaghangende fruit al is geplukt. Desalniettemin streven wij ernaar de doelstelling van 10% vermindering te handhaven, met enkele grotere projecten op het gebied van waterhergebruik in het verschiet.

Greenyard heeft zich ertoe verbonden om tegen 2025 het waterrisico voor zijn hele telersbasis in kaart te brengen. Tijdens ons derde jaar lag de nadruk op verschillende bedrijfsonderdelen van Greenyard Fresh, waardoor de dekking op meer dan 60% van onze leveranciers is gekomen. In de volgende jaren wordt gestage voortgang verwacht, tot 90% volgend jaar en 100% in 2025.

Greenyard neemt deel aan het duurzaamheidsinitiatief voor groenten en fruit (SIFAV). In het kader van SIFAV verbinden alle partners uit de particuliere sector zich ertoe tegen 2025 waternormen (controle door derden) toe te passen voor 70% van het volume uit landen met een hoog waterrisico. Tijdens het verslagjaar is overeenstemming bereikt over de mand met normen, alsook over de lijst van risicolanden.

Toekomstplannen

Qua vermindering van de waterafhankelijkheid bij onze directe activiteiten zijn de proeven met de installatie van een nieuwe waterzuiveringsinstallatie bij onze Fresh-gemaksactiviteiten succesvol geweest. Op deze verwerkingslocatie, die zich in een gebied met waterstress bevindt, zijn wij bezig met de ontwikkeling van een innoverende waterzuiveringsinstallatie om het verwerkingswater van de fabriek opnieuw te gebruiken en de behoefte aan wateronttrekking te verminderen. De bouw van deze installatie wordt verwacht in BJ 22-23. De zuivering en verbetering van afvalwater tot de kwaliteit van drinkwater maakt een groter hergebruik van water mogelijk. Deze aanpak wordt overwogen voor de vervanging van oude installaties in verschillende fabrieken van Greenyard en er worden voorbereidende studies uitgevoerd op een andere Belgische verwerkingslocatie.

Duurzame verpakkingen
Onze verpakkingen recycleerbaar maken.
Nul afval
Klimaatactie
Verantwoord inkopen
Onze aanpak, onze voortgang en onze toekomstplannen
Duurzaamheid
Greenyard streeft ernaar om haar groente en fruit op een duurzame manier in te kopen, met respect voor de natuur en met een eerlijke opbrengst voor de telers. Onze pagina's over duurzaamheid laten duidelijk ons uiteindelijke doel zien om het leven te verbeteren.