Onze duurzaamheidsambities - greenyard.group
gygroup_dinner_banner
Onze engagementen
Onze belangrijkste engagementen vormen de kern van onze duurzaamheidsinspanningen. Ze zijn ambitieus, tijdsgebonden en ingebed in ons bedrijf, want duurzaamheid staat centraal in alles wat we doen.
Onze duurzaamheidsambities

Het boekjaar 2019-2020 was in dit opzicht cruciaal. Nadat we onze prioriteiten hebben vastgelegd wat betreft klimaatactie, waterbeheer, nul afval en verantwoorde inkoop, hebben we voor elk van hen doelstellingen en KPI's opgesteld.

We hebben de nodige inspanningen geleverd om de CO2-uitstoot van onze onderneming in kaart te brengen (scope 1 en 2), inclusief een eerste analyse van onze indirecte emissies (scope 3). We zijn vastbesloten om tegen eind 2025 onze broeikasgasemissies te verminderen met 50% in vergelijking met 2019. Bovendien hebben we ons aangesloten bij het Science Based Targets initiative, waarmee we bevestigen dat we CO2-reductiedoelstellingen vastgelegd hebben zodat de wereldwijde temperatuurstijging gemiddeld onder 1,5°C blijft.

Op het gebied van verantwoorde inkoop hebben we de expliciete ambitie om alleen zaken te doen met leveranciers die kunnen garanderen dat ze de internationale en nationale arbeidswetgeving naleven. Dit geldt in het bijzonder voor leveranciers in risicolanden. Tegen 2025 willen we dat 100% van onze telers in risicolanden gecertificeerd zijn voor naleving van de sociale regelgeving.

Onze inspanningen op het gebied van waterbeheer liggen op schema en focussen in eerste instantie op de risicobeoordeling van waterintensieve gewassen en onze eigen activiteiten. We engageren ons ertoe om tegen 2025 het waterrisico van al onze telers in kaart te brengen. Ons doel om tegen 2022 99% van onze consumentenverpakkingen recycleerbaar te maken, komt in zicht, nu meer dan 98% van onze verpakkingen al recycleerbaar is. In 2025 zullen, al onze consumentenverpakkingen 100% recycleerbaar zijn.

Greenyard's duurzaamheidsverbintenissen

Duurzaamheid
Greenyard streeft ernaar zijn groente en fruit op een duurzame manier in te kopen, met respect voor de natuur en een eerlijke vergoeding voor telers.