SDG 8 - Duurzaamheidsrapport Greenyard - greenyard.group

Bevorderen van duurzame en inclusieve economische groei, volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen

SDG 8

Een verantwoorde en duurzame voedselvoorzieningsketen kan eenvoudig worden uitgelegd als eerlijke en goede arbeidsomstandigheden voor alle werknemers in de keten, waarbij de natuur wordt bevorderd. SDG 8 richt zich op het onderwerp arbeidsomstandigheden. Wij benadrukken het belang van sociale naleving en verantwoord inkopen, wat tot uitdrukking komt in onze doelstelling dat in 2025 100% van onze telers in landen met een hoog en gemiddeld risco gecertificeerd zijn. Het houdt ook rechtstreeks verband met onze deelname aan SIFAV 2025 (Sustainability Initiative Fruit and Vegetables), waar het verbeteren van de arbeidsomstandigheden een specifiek onderwerp is waaraan we met alle partners in de waardeketen kunnen werken.


Eerlijke en goede arbeidsomstandigheden worden, samen met meer specifieke onderwerpen zoals het uitsluiten van kinderarbeid, behandeld in onze interne gedragscode, waarin we duidelijk een nultoleratiebeleid uitspreken voor iedereen die voor of met Greenyard werkt. De richtlijnen van het Global Compact van de VN dienen in dit opzicht als leidraad. Naast onze inspanningen voor de certificeringen van onze telers en SIFAV, brengen we voor het einde van 2021 een Gedragscode voor leveranciers uit, die de reeds bestaande afspraken over sociale naleving gelijktrekt en de basis zal vormen voor alle toekomstige overeenkomsten met telers of leveranciers.

Roadmap voor duurzaamheid 2025
SDG 2
Einde aan honger
SDG 3
Goede gezondheid en welzijn
Onze bijdrage aan de SDG’s van de VN
Onze inspanningen op elkaar afstemmen
SDG 12
Verantwoorde consumptie en productie
SDG 13
Klimaatactie