Duurzame voedselvoorzieningsketens waarborgen - duurzaamheidsverslag Greenyard - greenyard.group
Duurzame landbouw
Aansturen van de transitie naar een gezonde levensstijl en duurzame voedselketens
Sustainable agriculture

Onze aanpak

Greenyard betrekt jaarlijks wereldwijd meer dan 2,6 miljoen ton groenten en fruit. Alle producten die Greenyard levert, voldoen aan de regelgeving in de EU en in het land van oorsprong. We eisen van alle telers dat zij goede landbouwpraktijken toepassen en die overeenkomstig certificeringen verkrijgen (bijv. GlobalGAP, FSA). Daartoe behoort ook de geïntegreerde bestrijding van schadelijke organismen, waarbij de beste praktijken zich blijven ontwikkelen naar gelang van de beschikbaarheid van bestrijdingsmiddelen en nieuwe innovaties op het gebied van biologische bestrijding, zodat kennisdeling tussen de verschillende belanghebbenden nodig is.

Greenyard heeft een lange traditie van nauwe samenwerking met telers in haar diverse divisies. Het partnermodel van het segment Long Fresh wordt gekenmerkt door contractteelt. Het doel is de landbouwpraktijken en de beschikbaarheid en kwaliteit van de producten voortdurend te verbeteren in nauwe samenwerking met de producentenorganisaties. De telers van Greenyard Prepared zijn georganiseerd in telersvereniging BND, terwijl een belangrijk deel van de telers van Greenyard Frozen lid is van telersverenigingen in verschillende productieregio's.

Ook in het segment Fresh wordt veel waarde gehecht aan nauwe samenwerking met plaatselijke telers, of zij nu georganiseerd zijn in telersverenigingen of individueel handelen. De samenwerking kan zelfs zover gaan dat speciale producentengroepen worden opgericht om de biologische teelt voor de internationale markten verder te ontwikkelen en de kwaliteits- en productienormen te verbeteren, zoals wij in Italië hebben gedaan. In sommige specifieke gebieden, zoals Latijns-Amerika en Afrika, zetten wij ons in voor capaciteitsopbouw bij kleine boeren door hen te informeren of op te leiden en hen klaar te stomen voor certificering.

Greenyard is ook bedacht op eventuele risico's in verband met ontbossing in haar toeleveringsketen. Hoewel de ontbossingsrisico's voor groenten en fruit over het algemeen als een laag tot middelhoog risico worden beschouwd, vormen bepaalde grondstoffen en productieregio's een hoger risico. De toeleveringsketen zal verder in kaart worden gebracht om voor deze specifieke gevallen in mogelijkheden tot vermindering te voorzien. Elders vormen verpakkingsmaterialen die van houtproducten zijn gemaakt ook een risico. Die vertegenwoordigen qua volume het kleinste deel van ons directe verpakkingsverbruik (<5%). Wij zijn van plan om in de komende maanden uitdrukkelijk certificatie-eisen ( bijv. FSC, PEFC) in ons aankoopbeleid op te nemen.

stonefruit

Onze voortgang
Onze volumes van biologische producten groeien gestaag en vertegenwoordigen meer dan 7% van de volumes van Greenyard Fresh en meer dan 4% van de volumes van Greenyard Prepared en Frozen.


Hoewel blijkt dat wij op dit gebied al veel doen en dat onze deskundigen de velden en boomgaarden bezoeken, hebben wij nog geen specifiek beleid inzake biodiversiteit. Dat zijn wij samen met onze landbouwdeskundigen aan het ontwikkelen. Wij nemen de ervaring mee die wij hebben opgedaan in verschillende proeven en programma's waaraan wij deelnemen of hebben deelgenomen. Wij verwachten dat dit beleid in het lopende boekjaar klaar zal zijn en dat wij het op onze website zullen publiceren.

Wij verwachten dat dit onze huidige manier van werken niet ingrijpend zal veranderen, want wij weten al dat we de natuur moeten koesteren en dat er op dit gebied ook veel regelgeving is. Maar wij vinden het wel belangrijk om dit onderwerp aan te snijden, omdat wij ervan overtuigd zijn dat extra aandacht voor biodiversiteit de duurzaamheid van onze sector verder zal helpen verbeteren.  


Wij zijn er vast van overtuigd dat alle verse producten die onze waardeketen binnenkomen, op duurzame wijze moeten worden geproduceerd. Wij weten en erkennen dat de sector dit verder kan verbeteren met een duidelijke focus op biodiversiteit (wat leidt tot een verdere optimalisering van het gebruik van meststoffen, gewasbescherming en water). Door te focussen op de volledige waardeketen en die stap voor stap te optimaliseren, bereiken wij de meeste impact. 


Daarnaast hechten wij waarde aan de voorbeelden die extra en zeer specifiek aandacht besteden aan biodiversiteit. Hoewel dit vaak een duurdere aanpak is met veel bekende uitdagingen op het gebied van productkwaliteit en opbrengst, levert het wel inspiratie op en alle boeren die op dit gebied actief zijn, doen dit vanuit een sterk geloof in duurzaamheid en met veel respect voor de natuur. 

vegs

Toekomstplannen
Een belangrijk onderdeel van onze toekomstplannen is de ontwikkeling van een Greenyard-beleid inzake biodiversiteit. In België werkt Greenyard al samen met The Shift on Climate Change. Deze organisatie werkt nu ook aan een nieuw programma over biodiversiteit, waaraan Greenyard zal deelnemen. 


Daarnaast zetten wij verschillende programma's voort die wij met onze klanten hebben ondernomen, zoals het programma Beter voor Natuur en Boer in Nederland. Ook blijven wij nauw samenwerken met boeren en telersverenigingen. Zo kunnen wij onze manier van werken verder optimaliseren, terwijl wij zorgen voor een duurzame voedselketen en voor een goede afstemming tussen ecologie en economie. Binnen onze samenwerking met landbouwers, vooral in onze divisie Long Fresh, testen wij digitale instrumenten om onze inspanningen op het gebied van duurzame landbouw te ondersteunen, waarbij wij de velden in kaart brengen waarmee zowel onze agronomen als onze landbouwers tijdens het groeiseizoen allerlei gegevens en metingen kunnen invoeren. Het instrument maakt het veld digitaal beschikbaar en geeft aan waar extra aandacht van de boer nodig is om de maximale opbrengst en kwaliteit te krijgen. 


Elders zijn biodiversiteit, ontbossing, bodemaantasting en het gebruik van meststoffen en pesticiden opgenomen in de risicobeoordelingsmethode die een integraal onderdeel gaat vormen van het due diligence-beleid van Greenyard dat momenteel wordt herzien en geformaliseerd ter voorbereiding op de toekomstige EU-richtlijn inzake due diligence op het gebied van duurzaamheid bij bedrijven.
 

Onze bijdrage aan de SDG’s van de VN
Onze inspanningen op elkaar afstemmen
Duurzaamheid
Greenyard streeft ernaar om haar groente en fruit op een duurzame manier in te kopen, met respect voor de natuur en met een eerlijke opbrengst voor de telers. Onze pagina's over duurzaamheid laten duidelijk ons uiteindelijke doel zien om het leven te verbeteren.