Inwestorzy lokujący środki w instrumenty dłużne - greenyard.group
gyfrozen_quality banner

ZASTRZEŻENIE

Materiały opublikowane na niniejszej stronie nie są przeznaczone do dystrybucji na terenie lub do stanów zjednoczonych ani na rachunek lub korzyść podmiotów amerykańskich (zgodnie z definicją podaną w amerykańskiej ustawie o papierach wartościowych z 1933 roku, u.s. securities act of 1933, ze zmianami), ani na terenie lub do Australii, Kanady, Japonii, Afryki południowej lub innego obszaru prawnego, w którym taka dystrybucja jest zakazana na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Materiały opublikowane na niniejszej stronie zostały przygotowane przez greenyard fresh holding be nv (“emitent”) i zostały udostępnione wyłącznie do celów informacyjnych, z wyłączeniem odpowiedzialności.  Zabrania się kopiowania, dalszej dystrybucji i przekazywania materiałów opublikowanych na stronie, w sposób bezpośredni i pośredni, innym osobom oraz ich publikacji w całości ani w części, niezależnie od powodu.  Zabrania się zabierania i przekazywania materiałów opublikowanych na niniejszej stronie i ich kopii do stanów zjednoczonych, Australii, Kanady, Japonii i Afryki północnej. Dystrybucja materiałów w innych obszarach prawnych może być ograniczona przepisami, a osoby, które wejdą w posiadanie tych materiałów powinny zapoznać się z wszelkimi związanymi z nimi ograniczeniami i przestrzegać ich.

Materiały opublikowane na niniejszej stronie nie stanowią całości ani części żadnej oferty, sprzedaży, subskrypcji, zachęty do złożenia oferty kupna lub subskrypcji papierów wartościowych na terenie stanów zjednoczonych, Australii, Kanady, Japonii, Afryki południowej ani żadnego innego obszaru prawnego, w którym takie oferty lub sprzedaż byłaby niezgodna z prawem.  Papiery wartościowe wyemitowane w związku z ofertą nie zostały i nie zostaną zarejestrowane w rozumieniu amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami, ani w rozumieniu żadnych innych przepisów o papierach wartościowych, obowiązujących na terenie stanu, prowincji, terytorium, kraju lub obszaru prawnego stanów zjednoczonych, Australii, Kanady, Japonii lub Afryki południowej.  Nie przewiduje się publicznej oferty sprzedaży papierów wartościowych na terenie stanów zjednoczonych.

Inwestorzy nie powinni subskrybować obligacji wspomnianych w niniejszym dokumencie poza warunkami emisji tych obligacji. Emitent i gwarant (greenyard nv) nie gwarantuje (i) stosowności obligacji dla któregokolwiek inwestora, (ii) prawidłowego księgowania i ewentualnych konsekwencji podatkowych związanych z inwestycją w obligacje ani (iii) notowań obligacji w przyszłości, ani w ujęciu bezwzględnym, ani względem konkurencyjnych inwestycji. Przed podjęciem decyzji o inwestycji i zawarciu transakcji dotyczącej obligacji potencjalni inwestorzy powinni upewnić się, że rozumieją daną transakcję oraz że dokonali niezależnej oceny stosowności transakcji względem swoich celów. Przed dokonaniem inwestycji potencjalni inwestorzy powinni upewnić się, że posiadają wystarczające informacje na temat emitenta, gwaranta i obligacji.

Przeglądając materiały na niniejszej stronie, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z powyższymi stwierdzeniami i zrozumiał ich treść oraz że zgadza się przestrzegać podanych ograniczeń, oraz że (i) nie jest podmiotem amerykańskim, nie ma siedziby w stanach zjednoczonych i nie jest rezydentem stanów zjednoczonych, (ii) nie jest osobą, w przypadku której możliwość przekazania informacji zawartych w niniejszej witrynie jest ograniczona, (iii) nie działa na rzecz takiej osoby oraz (iv) nie przekaże takiej osobie informacji zawartych na niniejszej stronie.

Obligacje zamienne Greenyard – 125 mln €
22 grudnia 2016 roku firma Greenyard z powodzeniem wyemitowała obligacje zamienne o wartości 125 mln € (ISIN BE6291563466), notowane na giełdzie Frankfurt Freiverkehr.

Poniżej znajdują się najważniejsze warunki:

* Emitent: FieldLink NV (podmiot zależny w całości kontrolowany przez Greenyard NV)
* Gwarant: Greenyard NV
* Akcje bazowe: GREEN BB
* Termin zapadalności: 22 grudnia 2021 r. (5 at)
* Wartość emisji: 125 milionów EUR
* Kupon: 3,75% rocznie (płatność co pół roku, z dołu)
* Premia konwersji: 25%
* Cena zamiany: 16,6534 (początkowo: 17,43 EUR)
* Opcja put dla inwestora: brak, przy czym uwzględniane jest zdarzenie przy zmianie kontroli, zdarzenie związane z akcjonariatem rozproszonym oraz zdarzenie związane z wykluczeniem spółki z giełdy
* Opcja call dla inwestora: brak opcji przez 3 lata; opcja „soft call” 130%
* Ochrona dywidend: pełna
* % całkowitej liczby akcji: 16,2%
Warunki i powiadomienia
Relacje inwestorskie
W sekcji "Relacje inwestorskie" można znaleźć więcej informacji dla inwestorów i obligatariuszy.