gygroup_skw_site_banner
Statut (EN)
Statut (NL)
Corporate Governance
Karty i kodeksy
Karta dotycząca ładu korporacyjnego
Ogólne zasady dotyczące ładu korporacyjnego obowiązującego w firmie Greenyard. Dokument ten opisuje w szczególności role i zakres obowiązków, skład i funkcjonowanie Zarządu, Komitetów doradczych oraz Zespołu Zarządzającego. Jako dokument referencyjny firma Greenyard wykorzystała belgijski kodeks ładu korporacyjnego z 2009 roku.
Greenyard w razie potrzeby wprowadza zmiany i korekty do swojej struktury ładu korporacyjnego. Zarząd dokonuje regularnych przeglądów Karty ładu korporacyjnego i, w razie potrzeby, dostosowuje jego treść. Ostatnie zmiany treści Karty wprowadzono 29 marca 2018 roku.

Kodeks handlu
Kodeks handlu ma za zadanie zapewnić, że osoby znajdujące się w posiadaniu informacji wewnętrznych (czyli informacji dotyczących papierów wartościowych Grupy lub firmy Greenyard, które są szczegółowe, niedostępne publicznie oraz które mogłyby, w razie ich publikacji, wpłynąć na cenę tych papierów wartościowych) w dowolnym czasie, nie będą nadużywać ani angażować się w sytuacje, w których mogłyby być podejrzane o nadużywanie takich informacji wewnętrznych, a także zapewnić, że wspomniane osoby zachowają poufność takich informacji wewnętrznych i nie będą prowadziły manipulacji rynkowych.


Kodeks etyki
Celem Kodeksu etyki jest stworzenie silnej i zrównoważonej organizacji poprzez stosowanie wartości etycznych Greenyard i dostarczanie wytycznych wszystkim pracownikom, dyrektorom i kierownikom w firmie Greeynard, dzięki którym będą mogli postępować w sposób etyczny i zgodny z przepisami w ramach codziennej działalności. Ostatnie zmiany treści Kodeksu etyki wprowadzono 17 marca 2017 roku.


Prospectus Special Reports of Board of Directors
Kontakt powiadomienia dotyczące przejrzystości
Akcjonariusze mają obowiązek poinformować firmę Greenyard oraz Urząd Nadzoru Usług Finansowych i Rynku Finansowego (FSMA), jeśli ich udziały przekroczą lub spadną poniżej progu 3%, 5%, 7,5%, 10% praw głosu lub wielokrotności 5%.

Powiadomienia dotyczące przejrzystości należy przesyłać do inspektora ds. zgodności w spółce (compliance.officer@greenyard.group).
Ład Korporacyjny
W sekcji "Ład Korporacyjny" można znaleźć więcej informacji na temat Rady Dyrektorów i Komitetów Doradczych Greenyard. Można także zapoznać się z naszym zespołem Leadership Team lub zapoznać się z innymi dokumentami korporacyjnymi i informacjami dla akcjonariuszy.