Corporate Documents - greenyard.group
gygroup_skw_site_banner
Corporate Governance
Karty i kodeksy
Karta dotycząca ładu korporacyjnego
Ogólne zasady dotyczące ładu korporacyjnego obowiązującego w firmie Greenyard. Dokument ten opisuje w szczególności role i zakres obowiązków, skład i funkcjonowanie Zarządu, Komitetów doradczych oraz Zespołu Zarządzającego. Jako dokument referencyjny firma Greenyard wykorzystała belgijski kodeks ładu korporacyjnego z 2020 roku.
Greenyard w razie potrzeby wprowadza zmiany i korekty do swojej struktury ładu korporacyjnego. Zarząd dokonuje regularnych przeglądów Karty ładu korporacyjnego i, w razie potrzeby, dostosowuje jego treść. Ostatnie zmiany treści Karty wprowadzono 26 marca 2020 roku.

Kodeks handlu
Kodeks handlu ma za zadanie zapewnić, że osoby znajdujące się w posiadaniu informacji wewnętrznych (czyli informacji dotyczących papierów wartościowych Grupy lub firmy Greenyard, które są szczegółowe, niedostępne publicznie oraz które mogłyby, w razie ich publikacji, wpłynąć na cenę tych papierów wartościowych) w dowolnym czasie, nie będą nadużywać ani angażować się w sytuacje, w których mogłyby być podejrzane o nadużywanie takich informacji wewnętrznych, a także zapewnić, że wspomniane osoby zachowają poufność takich informacji wewnętrznych i nie będą prowadziły manipulacji rynkowych.


gygroup_watermelon_banner
Karty i kodeksy
Karta dotycząca ładu korporacyjnego
Ogólne zasady dotyczące ładu korporacyjnego obowiązującego w firmie Greenyard. Dokument ten opisuje w szczególności role i zakres obowiązków, skład i funkcjonowanie Zarządu, Komitetów doradczych oraz Zespołu Zarządzającego. Jako dokument referencyjny firma Greenyard wykorzystała belgijski kodeks ładu korporacyjnego z 2020 roku.
Greenyard w razie potrzeby wprowadza zmiany i korekty do swojej struktury ładu korporacyjnego. Zarząd dokonuje regularnych przeglądów Karty ładu korporacyjnego i, w razie potrzeby, dostosowuje jego treść. Ostatnie zmiany treści Karty wprowadzono 26 marca 2020 roku.

Remuneration Policy
gygroup_leek_field_banner
Kodeks etyki
Celem Kodeksu etyki jest stworzenie silnej i zrównoważonej organizacji poprzez stosowanie wartości etycznych Greenyard i dostarczanie wytycznych wszystkim pracownikom, dyrektorom i kierownikom w firmie Greeynard, dzięki którym będą mogli postępować w sposób etyczny i zgodny z przepisami w ramach codziennej działalności. Ostatnie zmiany treści Kodeksu etyki wprowadzono 10/02/2022 roku.


Zasady informowania o Nieprawidłowościach
Spółka Greenyard zobowiązuje się do zapewniania najwyższych standardów etyki w biznesie i zgodności z przepisami.
Dlatego niezmiernie ważne jest dla spółki Greenyard posiadanie procedur, które umożliwią jej Przedstawicielom odpowiedzialne i skuteczne zgłaszanie wszelkich obaw dotyczących rzeczywistych lub podejrzanych Nieprawidłowości w obrębie prowadzonej przez spółkę Greenyard Działalności oraz zapewnią im ochronę przed działaniami odwetowymi.
Prospectus Special Reports of Board of Directors
Kontakt powiadomienia dotyczące przejrzystości
Akcjonariusze mają obowiązek poinformować firmę Greenyard oraz Urząd Nadzoru Usług Finansowych i Rynku Finansowego (FSMA), jeśli ich udziały przekroczą lub spadną poniżej progu 3%, 5%, 7,5%, 10% praw głosu lub wielokrotności 5%.

Powiadomienia dotyczące przejrzystości należy przesyłać do inspektora ds. zgodności w spółce (compliance.officer@greenyard.group).
Ład Korporacyjny
W sekcji "Ład Korporacyjny" można znaleźć więcej informacji na temat Rady Dyrektorów i Komitetów Doradczych Greenyard. Można także zapoznać się z naszym zespołem Executive Management lub zapoznać się z innymi dokumentami korporacyjnymi i informacjami dla akcjonariuszy.