gygroup_skw_site_banner
Statut (EN)
Statut (NL)
Corporate Governance
Karty i kodeksy
Karta dotycząca ładu korporacyjnego
Ogólne zasady dotyczące ładu korporacyjnego obowiązującego w firmie Greenyard. Dokument ten opisuje w szczególności role i zakres obowiązków, skład i funkcjonowanie Zarządu, Komitetów doradczych oraz Zespołu Zarządzającego. Jako dokument referencyjny firma Greenyard wykorzystała belgijski kodeks ładu korporacyjnego z 2009 roku.
Greenyard w razie potrzeby wprowadza zmiany i korekty do swojej struktury ładu korporacyjnego. Zarząd dokonuje regularnych przeglądów Karty ładu korporacyjnego i, w razie potrzeby, dostosowuje jego treść. Ostatnie zmiany treści Karty wprowadzono 29 marca 2018 roku.

Kodeks handlu
Kodeks handlu ma za zadanie zapewnić, że osoby znajdujące się w posiadaniu informacji wewnętrznych (czyli informacji dotyczących papierów wartościowych Grupy lub firmy Greenyard, które są szczegółowe, niedostępne publicznie oraz które mogłyby, w razie ich publikacji, wpłynąć na cenę tych papierów wartościowych) w dowolnym czasie, nie będą nadużywać ani angażować się w sytuacje, w których mogłyby być podejrzane o nadużywanie takich informacji wewnętrznych, a także zapewnić, że wspomniane osoby zachowają poufność takich informacji wewnętrznych i nie będą prowadziły manipulacji rynkowych.


Kodeks etyki
Celem Kodeksu etyki jest stworzenie silnej i zrównoważonej organizacji poprzez stosowanie wartości etycznych Greenyard i dostarczanie wytycznych wszystkim pracownikom, dyrektorom i kierownikom w firmie Greeynard, dzięki którym będą mogli postępować w sposób etyczny i zgodny z przepisami w ramach codziennej działalności. Ostatnie zmiany treści Kodeksu etyki wprowadzono 29/04/2019 roku.


Prospectus Special Reports of Board of Directors
Kontakt powiadomienia dotyczące przejrzystości
Akcjonariusze mają obowiązek poinformować firmę Greenyard oraz Urząd Nadzoru Usług Finansowych i Rynku Finansowego (FSMA), jeśli ich udziały przekroczą lub spadną poniżej progu 3%, 5%, 7,5%, 10% praw głosu lub wielokrotności 5%.

Powiadomienia dotyczące przejrzystości należy przesyłać do inspektora ds. zgodności w spółce (compliance.officer@greenyard.group).
Ład Korporacyjny
W sekcji "Ład Korporacyjny" można znaleźć więcej informacji na temat Rady Dyrektorów i Komitetów Doradczych Greenyard. Można także zapoznać się z naszym zespołem Executive Management lub zapoznać się z innymi dokumentami korporacyjnymi i informacjami dla akcjonariuszy.