Economic Impact and Governance - greenyard.group

Economische impact & governance

Supplier code of conduct

In de Gedragscode (Code of Conduct) van Greenyard staat duidelijk omschreven hoe wij van al onze werknemers verwachten dat zij op een verantwoorde, ethische en wettelijke manier handelen. Deze code is gebaseerd op wereldwijd erkende beginselen zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, UN Global Compact, de Verklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) inzake fundamentele beginselen en rechten op het werk, de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de EU-Code of Conduct on Responsible Food Business and Marketing. We hebben deze code vertaald naar een Gedragscode voor Leveranciers (onze Supplier Code of Conduct) met specifieke onderwerpen zoals kinderrechten.

We stimuleren mensen om zich uit te spreken als zij op situaties stuiten die voor hen niet goed voelen. We moedigen onze medewerkers aan om situaties eerst te bespreken met hun managers of vertrouwenspersonen binnen onze organisatie, en wij beschikken daarvoor ook over een klokkenluidersregeling en -systeem.

Ons Whistleblowing-systeem is samen met een systeem voor het registreren van klachten beschikbaar op onze website en kan worden gebruikt door leveranciers of andere betrokkenen binnen onze toeleveringsketen om vermeend wangedrag te melden. Dit moet ervoor zorgen dat iedereen die met ons samenwerkt zich veilig en welkom voelt en op de juiste manier wordt behandeld. Voor onze medewerkers moet hun werksituatie aanvoelen als een veilige haven waar ze kunnen zijn wie ze willen zijn en waar ze zich optimaal kunnen ontwikkelen.

We hebben een duidelijke managementstructuur met toegewijde en goed geïnformeerde managers die onze waarden naleven en volgens ons ethisch kader handelen.

Onze governance-structuur voor duurzaamheid en onze Sustainability Roadmap worden ondersteund door ons senior management, dat regelmatig verslag uitbrengt aan de Raad van Bestuur over onze prestaties in dit domein.

Governance
Greenyard heeft een duidelijke duurzaamheids- strategie, -roadmap en -model
Meten en handelen
Duurzaamheid moet deel uitmaken van onze dagelijkse activiteiten. Daarom meten we de cruciale KPI’s op locatieniveau
Voedselveiligheid, kwaliteit en traceerbaarheid
Geenyard heeft een fundamentele verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat mensen kunnen vertrouwen op de veiligheid en kwaliteit van al onze producten
Breng me terug naar de duurzaamheidspagina
Greenyard streeft ernaar om haar groente en fruit op een duurzame manier in te kopen, met respect voor de natuur en met een eerlijke opbrengst voor de telers. Onze pagina's over duurzaamheid laten duidelijk ons uiteindelijke doel zien om het leven te verbeteren.