Economic Impact and Governance - greenyard.group

Economic Impact and Governance

Supplier code of conduct

Kodeks etyki Greenyard wyraźnie definiuje nasze oczekiwania wobec pracowników, dotyczące działania w sposób odpowiedzialny, etyczny i zgodny z przepisami. Kodeks odnosi się do uznanych na całym świecie zasad, w tym Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, inicjatywy ONZ Global Compact, Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) w sprawie podstawowych zasad i praw w pracy, Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz Kodeksu postępowania UE w sprawie odpowiedzialnego biznesu spożywczego i praktyk marketingowych. Wewnętrzny Kodeks etyki został przygotowany również jako Kodeks etyki dla dostawców zewnętrznych, który uwzględnia konkretne zagadnienia, takie jak prawa dziecka.

Zachęcamy naszych pracowników do sygnalizowania sytuacji, które wydają im się niestosowne. Zachęcamy pracowników do kontaktowania się w pierwszej kolejności ze swoimi przełożonymi lub osobami zaufanymi w ramach organizacji, dysponujemy także systemem zgłaszania nieprawidłowości. System zgłaszania nieprawidłowości, w połączeniu z mechanizmem składania skarg, jest również opublikowany na naszej stronie internetowej i może być wykorzystywany przez dostawców lub dowolną stronę zaangażowaną w nasz łańcuch dostaw do zgłaszania wszelkich domniemanych nieprawidłowości. Powinno to zapewnić, że każdy, kto z nami współpracuje, będzie czuł się bezpieczny, mile widziany i traktowany we właściwy sposób. Dla naszych pracowników miejsce pracy powinno być bezpieczną przystanią, w której mogą być tym, kim chcą być i rozwijać się najlepiej jak potrafią. 

Mamy jasną strukturę zarządzania, z zaangażowanymi i świadomymi menedżerami, którzy stosują nasze wartości i postępują zgodnie z naszymi zasadami etyki. Opracowana przez nas struktura zarządzania zrównoważonym rozwojem i mapa drogowa mają wsparcie kierownictwa wyższego szczebla, które regularnie składa Zarządowi raporty na temat naszych wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Governance
Firma Greenyard dysponuje jasną strategią, mapą drogową i modelem zrównoważonego rozwoju
Measure & act
Ponieważ chcemy, aby zrównoważony rozwój był częścią naszych codziennych działań, mierzymy kluczowe wskaźniki KPI na poziomie lokalizacji
Food safety, quality & traceability
Podstawowym obowiązkiem firmy Greenyard jest zadbanie, aby ludzie mogli polegać na bezpieczeństwu i wysokiej jakości wszystkich naszych produktów.
Powrót do strony dotyczącej zrównoważonego rozwoju
Firma Greenyard stara się pozyskiwać owoce i warzywa w sposób zrównoważony, z poszanowaniem przyrody, za godziwe wynagrodzenie dla producentów. Na stronach poświęconych zrównoważonemu rozwojowi wyraźnie widać, że naszym celem nadrzędnym jest poprawa jakości życia.