Economic Impact and Governance - greenyard.group

Economic Impact and Governance

Kodeks etyki Greenyard wyraźnie definiuje nasze oczekiwania wobec pracowników dotyczące działania w sposób odpowiedzialny, etyczny i zgodny z przepisami. Kodeks odnosi się do uznanych na całym świecie zasad, w tym Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, inicjatywy ONZ Global Compact, Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) w sprawie podstawowych zasad i praw w pracy, Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz Kodeksu postępowania UE w sprawie odpowiedzialnego biznesu spożywczego i praktyk marketingowych.

Na podstawie wewnętrznego kodeksu etyki powstał także zewnętrzny kodeks etyki dla dostawców, uwzględniający konkretne zagadnienia, takie jak prawa dzieci.

Governance on sustainability
Firma Greenyard dysponuje jasną strategią, mapą drogową i modelem zrównoważonego rozwoju
Tandoori cauliflower
Food safety, quality and traceability
Podstawowym obowiązkiem firmy Greenyard jest zadbanie, aby ludzie mogli polegać na bezpieczeństwu i wysokiej jakości wszystkich naszych produktów.
Food 2
Measure & act
Ponieważ chcemy, aby zrównoważony rozwój był częścią naszych codziennych działań, mierzymy kluczowe wskaźniki KPI na poziomie lokalizacji
Prepared 3
Code of Conduct
Machine
Tax transparency
Powrót do strony dotyczącej zrównoważonego rozwoju
Firma Greenyard stara się pozyskiwać owoce i warzywa w sposób zrównoważony, z poszanowaniem przyrody, za godziwe wynagrodzenie dla producentów. Na stronach poświęconych zrównoważonemu rozwojowi wyraźnie widać, że naszym celem nadrzędnym jest poprawa jakości życia.